Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Częściowy Rezerwat przyrody „Bukowy”
Rezerwat przyrody „Bukowy jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1954 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego występującego w rezerwacie na krańcach swojego wschodniego zasięgu. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Kolno. Leży w odległości 10 km od Kolna, 26 km od Mrągowa.
Częściowy Rezerwat Przyrody „Dębowo”
Częściowy rezerwat przyrody „Dębowo” jest to rezerwat leśny utworzony w 1954 roku na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat stworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego, będącego równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym zbiorowiskiem tego gatunku. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Biskupiec. Opiekę nad...
Rezerwat „Bagno Nadrowskie”

Rezerwat „Bagno Nadrowskie” został powołany w celu ochrony siedliska żółwia błotnego i licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Zatwierdzony został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991r.

Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy”
Rezerwat „Dolina Rzeki Wałszy” jest to rezerwat krajobrazowy utworzony w 1957 roku. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie walorów krajobrazowych przełomowego odcinka doliny rzeki Wałszy porośniętej typowo wykształconymi zbiorowiskami grądowymi i łęgowymi. Leży na terenie powiatu braniewskiego w gminie Pieniężno pod opieką nadleśnictwa Orneta. Rezerwat to dolina długości 5 km. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasów, wód, bagien i użytków rolnych.
Rezerwat „Jezioro Kośno”
Rezerwat „Jezioro Kośno” jest to rezerwat krajobrazowy. Utworzony został w 1982 roku w celu ochrony swoistego krajobrazu pojeziernego. Grunty rezerwatu „Jezioro Kośno” położone są w dużym kompleksie leśnym nazywanym lasami napiwodzko-ramuckimi na terenie trzech gmin: Pasym, Purda i Jedwabno. Swoją powierzchnią obejmuje teren 1232,85 ha na obszarze dwóch nadleśnictw Olsztyn i Jedwabno.
Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe”
Rezerwat „Jezioro Orłowo Małe” jest to rezerwat faunistyczny. Utworzony został w1958 roku. Głównym celem założenia rezerwatu było zachowanie populacji żółwia błotnego oraz optymalnych dla tego gatunku siedlisk. Położony jest w powiecie nidzickim, na terenie gminy Nidzica. W skład rezerwatu wchodzi obszar jeziora Orłowo Małe oraz przyległy do niego obszar leśny.
Rezerwat „Sosny Taborskie”

Rezerwat „Sosny Taborskie” znajduje się na skraju miejscowości Tabórz, w gminie Łukta. Powołany został w 1957 r. jako rezerwat leśny, którego celem jest ochrona starodrzewia sosnowego należącego do tzw. ekotypu taborskiego. Wyjątkowe cechy drewna taborskich sosen sprawiają, że drzewa te od wieków są cenionym w świecie i pożądanym surowcem.

Rezerwat „Ustnik”

Rezerwat położony jest w sąsiedztwie miejscowości Ustnik, tuż przy drodze prowadzącej z Jezioran do Lidzbarka Warmińskiego. Powołany został stosunkowo niedawno – w 1991 r., w celu ochrony zbiornika śródpolnego o nazwie Ustnik, który stanowi miejsce lęgu i wypoczynku wielu cennych gatunków ptaków wodno-błotnych.

Rezerwat Kwiecewo
Rezerwat przyrody „Kwiecewo” położony jest na południowy-zachód od miejscowości Kwiecewo, położonej 6 km na południowy zachód od Dobrego Miasta. Obszar ten należy do mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie, stanowiącego zachodnią część makroregionu Pojezierza Mazurskie.
Rezerwat Źródła rzeki Łyny

System źródliskowy rzeki Łyny należy do najbardziej malowniczych terenów źródliskowych na nizinach. W 1950 r. utworzono rezerwat krajobrazowy dla zachowania procesów erozji wstecznej. Powierzchnia rezerwatu obejmuje ok. 121 ha. Na terenie rezerwatu znajduje się siedem większych systemów źródliskowych.

Rezerwat przyrody „Borki”
Rezerwat przyrody „Borki” jest to rezerwat leśny. Leży na obszarze Mazur Garbatych, po środku zwartego kompleksu Puszczy Boreckiej, na terenie Nadleśnictwa Kruklanki Utworzony został w 1958 roku celem zachowania i ochrony zbiorowisk leśnych z licznie nagromadzonymi rzadkimi gatunkami i zespołami roślinnymi. Rezerwat zabezpiecza również typowe dla tego obszaru typy gleb: brunatnych, płowych i bagiennych. Teren jest bardzo ciekawy pod względem krajobrazowym. Występują tu...
Rezerwat przyrody „Czerwona Struga”
Rezerwat przyrody „czerwona Struga został utworzony w 1974 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych stanowisk pióropusznika strusiego na terenie Puszczy Rominckiej.
Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno”
Rezerwat przyrody „Jezioro Drużno” jest to rezerwat faunistyczny utworzony w 1966 roku dla ochrony miejsc lęgowych ptactwa wodno-błotnego. Jego obszar obejmuje akwen jeziora Druzno wraz z przyległymi terenami. Powierzchnia rezerwatu wynosi 3021,6 ha. Jezioro leży w pobliżu Elbląga w terenie dwóch gmin: Elbląg i Markusy.
Rezerwat przyrody „Jezioro Siedmiu Wysp”

Rezerwat został utworzony w roku1956 dla ochrony unikatowego siedliska gniazdowania wielu gatunków ptactwa wodnego oraz jego wyjątkowych walorów krajobrazowych i przyrodniczych.

Rezerwat przyrody „Koniuszanka II”
Rezerwat przyrody „Koniuszanka II” został utworzony na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z 1978 roku. W skład rezerwatu wchodzi obszar lasu i odcinek rzeki o łącznej powierzchni 64,55 ha. Położony na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w powiecie i gminie Nidzica. Jest to rezerwat leśny, a celem ochrony jest zachowanie kresowych stanowisk zespołów leśnych oraz przełomowego odcinka rzeki Koniuszanki. Rzeka Koniuszanka płynie przez środek...
Rezerwat przyrody „Mechacz Wielki”
Rezerwat „Mechacz Wielki” znajduje się w centralnej części Puszczy Romnickiej, 8 km na wschód od Gołdapi. Rezerwat utworzono w 1974 roku w celu ochrony unikalnego w skali kraju, dobrze wykształconego, rozległego kompleksu borów bagiennych, borów mieszanych bagiennych i mszarów, charakterystycznych dla Puszczy Rominckiej. Jest unikalny w skali kraju dzięki nagromadzeniu gatunków rzadkich i reliktowych. Zajmuje powierzchnię 146,72 ha na terenie nadleśnictwa Gołdap.
Rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze”
Rezerwat przyrody „Torfowisko na Tatarskiej Górze” został utworzony w 2012 roku. Jest to rezerwat torfowiskowy, a celem ochrony jest zachowanie kompleksu torfowisk przejściowych i wysokich oraz zbiornika dystroficznego. Ponadto ochronie podlegają stanowiska turzycy skąpokwiatowej (Carex pauciflora) oraz rosiczki długolistnej (Drosera anglica) oraz innych gatunków roślin.
Rezerwat przyrody „Zatoka Elbląska”
Jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1991 roku w celu zachowania bogatej i zróżnicowanej fauny ptaków wodno-błotnych oraz ich siedlisk. W skład rezerwatu wchodzą grunty znajdujące się w gminie Elbląg oraz wody Zalewu Wiślanego należące do gminy Tolkmnicko. Zatoka Elbląska jest najbardziej wysuniętą na południe częścią Zalewu Wiślanego w obrębie delty Wisły. Cały akwen zatoki jest bardzo płytki do 1m głębokości. Na obszarze rezerwatu znajduje się...
Rezerwat przyrody Las Warmiński

Teren rezerwatu i najbliższych okolic na przestrzeni wielu wieków znajdował się na pograniczu różnych kultur, różnych plemion, różnych religii, różnych państwowości. Zmieniała się przyroda i klimat, zmieniały się kultury i etnosy. Ślady tych różnorodnych wyludnień, migracji i napływu, wojen i integracji odnaleźć możemy w zmianach krajobrazu oraz śladach ukrytych w ziemi. Wyobraźnia oraz wprawne oko pozwolą dostrzec wszystkie te procesy. Wielokulturowość...O nas...Partnerzy