Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Klasyfikacje źródeł

Źródła, źródliska, krynice, zdroje – w języku potocznym określają wypływy wód podziemnych. Jednak ze względu na dużą różnorodność naukowcy stworzyli swoje własne klasyfikacje. W bogatym piśmiennictwie zauważa się różne typologie źródeł. Inne nazewnictwo używane jest przez hydrologów, inne przez geografów, jeszcze inne przez hydrobiologów. Zróżnicowane nazewnictwo wynika w części z różnego podejścia do obiektu badawczego - źródliska...

Pisa Północna

Pisa Północna jest rzeką III rzędu, prawobrzeżnym dopływem rzeki Łyny. Jej długość wynosi ok. 35 km, a zlewnia zajmuje obszar 324,3 km2. Największym dopływem Pisy Północnej jest Bajdycka Młynówka. Pisa Północna zanieczyszczona była ściekami bytowymi i przemysłowymi z Bisztynka, Łabędnika, Galin i Kos, odprowadzanymi przeważnie poprzez rowy melioracyjne.

Rzeka Drwęca

W historii Warmii i Mazur rzeka Drwęca odegrała duża rolę. Długi okres była rzeką graniczną oraz ważnym szlakiem komunikacyjnym. Do te pory zachowała piękny i malowniczy charakter na wielu odcinkach, w fragmentami szerokiej doliny i naturalnymi zakolami pośród mało przekształconego krajobrazu.

Rzeka Łyna

Łyna jest główną rzeką Warmii o całkowitej długości 289 km (190 km na ternie Polski), ale nie odgrywała poważniejszej roli jako szlak komunikacyjny. Łyna spławiano jedynie drewno. Obecnie rzeka Łyna stanowi duża atrakcję przyrodniczą z dobrze zachowanymi biocenozami w jej środkowy biegu oraz dużą atrakcję turystyczną z możliwością organizowania spływów kajakowych.

Wałsza

Rzeka Wałsza wypływa z zachodniej strony Góry Zamkowej (Wzniesienia Górowskie). Jest prawym dopływ rzeki Pasłęki. Wałsza to rzeka o długości 67 km, powierzchni dorzecza równej 420 km2 i spadku od około 180 m u źródeł do 26 m przy ujściu.O nas...Partnerzy