Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opis przyrodniczy

Rezerwat „Bagno Nadrowskie”Rezerwat „Bagno Nadrowskie” został powołany w celu ochrony siedliska żółwia błotnego i licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Zatwierdzony został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991r.Obok głównego obiektu ochrony – żółwia błotnego – wykazano w rezerwacie występowanie bogatego zespołu ptaków lęgowych, związanych ze środowiskiem wodnym Rezerwat przyrody „Bagno Nadrowskie” jest rezerwatem bezleśnym. Zaledwie niewielką część omawianego obiektu zajmują tereny leśne i zadrzewione. Najważniejszą część rezerwatu stanowi rozległe torfowisko przejściowe poprzeplatane mniejszymi i większymi oczkami otwartej wody. Torfowisko porastają szuwary urozmaicone licznymi krzewami wierzby, kruszyny i niskimi samosiewami brzozy. Obszar bagna stanowi naturalne obniżenie terenu zmeliorowanego wiele lat temu a po zaprzestaniu działań gospodarczych, uległa ponownemu zabagnieniu. W tym obszarze utworzyło się szereg płytkich zbiorników wodnych o otwartym zwierciadle wody, miejscami połączonych ze sobą ze śladami starych rowów melioracyjnych, które obecnie znajdują się pod wodą a miejscami uległy zamuleniu i zarośnięciu. W dość dobrym stanie pozostał jedynie główny odpływ z bagna, który stanowi otwarty rów przebiegający w dużym odcinku przez podmokłe łąki by dalej po meandrowaniu w terenie zadrzewionym połączyć się z jeziorem „Niskim”. Bagno poza wodami gruntowymi nie ma żadnych większych dopływów i zasilane jest tylko z własnej zlewni, której powierzchnia wynosi około 20 ha. Zbiorniki te zajmują ok. 30% całej powierzchni bagna.


Od strony północnej i północno – zachodniej rezerwat graniczy z rozległym obszarem zmeliorowanych łąk torfowych o dużej powierzchni. Niecka bagna od strony wschodniej, południowej i południowo – zachodniej otoczona jest pagórkowatymi wyniesieniami, po których przebiega granica rezerwatu. Z tamtej strony z wzniesienia na drodze asfaltowej roztacza się malowniczy widok na całą panoramę rezerwatu. Doskonałym punktem widokowym jest także wyniesienie trenu w północno zachodniej części rezerwatu, na którym została wybudowana przez nadleśnictwo dydaktyczna wieża widokowa z pełna listą chronionych zwierząt i roślin występujących w rezerwacie. Są to miedzy innymi następujące gatunki:


Gatunki roślin chronionych i innych roślin rzadkich.

Gatunki objęte ochroną ścisłą: Wolffia bezkorzeniowa (Wolffia arrhiza)

Gatunki objęte ochroną częściową: Kocanki piaskowe (Helichryzum arenarium) Bagno zwyczajne (Ledum palustre), Bobrek trójlistkowy (Menyanthes trifoliata), Kruszyna pospolita (Frangula alnus,), Kalina koralowa(Viburnum opulus), Torfowiec brunatny (Sphagnum fuscum), Grzybień biały(Nymphaea alba)


Gatunki zwierząt chronionych i innych zwierząt rzadkich

Zestawienie występujących gatunków płazów:

Kumak nizinny ( Bombina bombina), Grzebiuszka ziemna (Pelobates fuscus), Ropucha szara (Bufo bufo), Ropucha zielona (Bufo Viridis), Rzekotka drzewna (Hyla arborea), Żaba wodna (Rana esculenta), Żaba jeziorkowa (Rana lessonae), Żaba trawna (Rana temporaria), Żaba moczarowa (Rana arvalis), Traszka grzebieniasta (Triturus cristatus)

Zestawienie występujących gatunków gadów:

Jaszczurka zwinka (Lacerta agilis), Jaszczurka żyworodna (Lacerta vivipara), Padalec (Agnuis fragilis), Żółw błotny (Emys orbicularis)


Awifauna lęgowa – gatunki rzadkie i zagrożone

Na terenie rezerwatu żyje liczna grupa bardzo ciekawych i rzadkich ptaków. Poza stwierdzonymi gatunkami lęgowymi, widywane są także liczne osobniki gatunków rzadkich przelatujących i żerujących. Spośród 43 gatunków lęgowych, występujących na terenie rezerwatu Bagno Nadrowskie, 41 zostało ujętych w załącznikach do Konwencji Berneńskiej i traktowane są jako zwierzęta wymagające szczególnej ochrony i troski


Ponadto rezerwat jest stałym miejscem żerowania ptaków szponiastych. Obserwowano tu m. in. polujące bieliki, kanie czarne, krogulce, gołębiarza i rybołowa, a w bezpośrednim sąsiedztwie także orliki krzykliwe i kanie rude. Niewątpliwie, na tak bogaty zestaw gatunków szponiastych, żerujących w rezerwacie i w jego otoczeniu, wpływa obecność bogatej i różnorodnej bazy pokarmowej: ptaki, ryby i liczne gryzonie.


Przypomnieć należy, że przedmiotem ochrony rezerwatowej jest stanowisko występowania żółwia błotnego i dla tego gatunku głównie prowadzone są w tym miejscu wszelkie zabiegi ochronne. Między innymi stwarzanie dogodnych warunków do rozrodu i żerowania. Współcześnie stosowane zabiegi ochronne mają przede wszystkim na celu ochronę siedlisk rzadkich gatunków zwierząt i roślin. W przypadku niekorzystnych działań człowieka lub dewastacji takich obszarów w latach wcześniejszych, prowadzone są głównie prace renaturalizacyjne, czyli odwracanie negatywnych skutków działania człowieka np. melioracje terenów podmokłych, zasypywanie naturalnych cieków wodnych, przepustów lub zalesianie muraw kserotermicznych. W rezerwacie „Nadrowskie Bagno „ były przeprowadzone zabiegi poprawiające warunki bytowania zwierzętom i dzięki nim między innymi został podniesiony poziom wody w bagnie w celu spowolnienia procesów eutrofizacji a także zasilenie dzięki temu przyległych oczek wodnych z bogatą, różnorodną i ciekawą fauną i florą. Odsłonięte też zostały murawy kserotermiczne z bujnie porastających je samosiewów drzew i krzewów a także zostało powiększone i pogłębione silnie zarastające oczko wodne na trasie migracji płazów. W celu zachowania równowagi w otoczeniu rezerwatu i ochrony miejsc ważnych przyrodniczo, wnioskowano o powiększenie granic rezerwatu wytyczonych w roku 1991 o obszar sąsiadujących z nim dawnych nieużytków porolnych. W związku z tym z wcześniejszej powierzchni 51,81 ha obszaru rezerwatu, którego granicą była linia brzegowa bagna, zaakceptowana została propozycja powiększenia po wcześniejszych opiniach i ekspertyzach specjalistycznych i obecnie obszar ten wynosi 100,65 hektara.

Autor opisu: Krzysztof MajcherWyświetl większą mapę   


O nas...Partnerzy