Ochrona przyrody

Zwierzęta

Rośliny

Grzyby

Hydrografia

Pozostałe

Turystyka

Polecamy

Opisy przyrodnicze

Rezerwat Kwiecewo
Rezerwat przyrody „Kwiecewo” położony jest na południowy-zachód od miejscowości Kwiecewo, położonej 6 km na południowy zachód od Dobrego Miasta. Obszar ten należy do mezoregionu Pojezierze Olsztyńskie, stanowiącego zachodnią część makroregionu Pojezierza Mazurskie.
Rezerwat „Jezioro Kośno”
Rezerwat „Jezioro Kośno” jest to rezerwat krajobrazowy. Utworzony został w 1982 roku w celu ochrony swoistego krajobrazu pojeziernego. Grunty rezerwatu „Jezioro Kośno” położone są w dużym kompleksie leśnym nazywanym lasami napiwodzko-ramuckimi na terenie trzech gmin: Pasym, Purda i Jedwabno. Swoją powierzchnią obejmuje teren 1232,85 ha na obszarze dwóch nadleśnictw Olsztyn i Jedwabno.
Częściowy Rezerwat Przyrody „Dębowo”
Częściowy rezerwat przyrody „Dębowo” jest to rezerwat leśny utworzony w 1954 roku na mocy zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego. Rezerwat stworzono w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych lasu bukowego o cechach zespołu naturalnego, będącego równocześnie najdalej wysuniętym na wschód naturalnym zbiorowiskiem tego gatunku. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, w powiecie olsztyńskim na terenie gminy Biskupiec. Opiekę nad...
Częściowy Rezerwat przyrody „Bukowy”
Rezerwat przyrody „Bukowy jest to rezerwat florystyczny. Utworzony został w 1954 roku w celu zachowania ze względów naukowych i dydaktycznych drzewostanu bukowego występującego w rezerwacie na krańcach swojego wschodniego zasięgu. Położony jest w województwie warmińsko-mazurskim, powiecie olsztyńskim, gminie Kolno. Leży w odległości 10 km od Kolna, 26 km od Mrągowa.
Jezioro Pluszne Wielkie
Jezioro morenowe o powierzchni 908 h.fot. Przemysław Kapałka
Jezioro Mosąg
Jezioro pomiędzy wsią Barkweda a Brąswałd.
Jezioro Kiernoz Wielki
Jezioro o powierzchni 0,85 km² w powiecie olsztyńskim
Rezerwat przyrody Las Warmiński

Teren rezerwatu i najbliższych okolic na przestrzeni wielu wieków znajdował się na pograniczu różnych kultur, różnych plemion, różnych religii, różnych państwowości. Zmieniała się przyroda i klimat, zmieniały się kultury i etnosy. Ślady tych różnorodnych wyludnień, migracji i napływu, wojen i integracji odnaleźć możemy w zmianach krajobrazu oraz śladach ukrytych w ziemi. Wyobraźnia oraz wprawne oko pozwolą dostrzec wszystkie te procesy. Wielokulturowość...

Rezerwat „Bagno Nadrowskie”

Rezerwat „Bagno Nadrowskie” został powołany w celu ochrony siedliska żółwia błotnego i licznych gatunków ptaków wodno-błotnych. Zatwierdzony został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 9 października 1991r.

Rzeka Łyna

Łyna jest główną rzeką Warmii o całkowitej długości 289 km (190 km na ternie Polski), ale nie odgrywała poważniejszej roli jako szlak komunikacyjny. Łyna spławiano jedynie drewno. Obecnie rzeka Łyna stanowi duża atrakcję przyrodniczą z dobrze zachowanymi biocenozami w jej środkowy biegu oraz dużą atrakcję turystyczną z możliwością organizowania spływów kajakowych.

Jezioro Jełguń

Jezioro Jełguń znajduje się na terenie Rezerwatu Las Warmiński. Współrzędne geograficzne jeziora wynoszą 53o39’szer. geograf. pn. i 20°31’ dług. geograf. wsch., leży na wysokości 128 m n. p. m. w dorzeczu Łyny. Powierzchnia zwierciadła wody wynosi 32,8 ha, objętość jeziora - 2.6238 tys.m3, maksymalna głęb. - 16,9 m.

Rezerwat „Ustnik”

Rezerwat położony jest w sąsiedztwie miejscowości Ustnik, tuż przy drodze prowadzącej z Jezioran do Lidzbarka Warmińskiego. Powołany został stosunkowo niedawno – w 1991 r., w celu ochrony zbiornika śródpolnego o nazwie Ustnik, który stanowi miejsce lęgu i wypoczynku wielu cennych gatunków ptaków wodno-błotnych.O nas...Partnerzy